Postup na pokládku dlažby Decorstone

Pokládka dlažby a obruby Decorstone
Drevo
Dlažba je vhodná pre menej zaťažované plochy, na chodníky, terasy, cestičky
okolo domu, altánky a pod. Je určená iba pre pochôdzne účely.
• Odkopeme prebytočnú zeminu a plochu zhutníme vibračnou doskou, aby sme dosiahli
správnu únosnosť podložia. Na okrajoch výkop prehĺbime, aby sme mohli vybudovať základy
na uloženie prípadných obrubníkov.
• Na zhutnenú zeminu uložíme podkladovú vrstvu drveného kameniva frakcie 8-16,ktorá sa
opäť zhutní vibračnou doskou. Po zhutnení musí mať podkladová vrstva drveného kameniva
hrúbku najmenej 200 mm.
• Na zhutnenú podkladovú vrstvu drveného kameniva sa rozprestrie ložná vrstva drveného
kameniva frakcie 2-5 mm. Ložná vrstva sa musí previbrovať a potom ešte raz dosypať
a stiahnuť sťahovacou latou na hrúbku 30-40 mm. Podkladové vrstvy robíme v spáde budúcej
plochy.
• Dlažbu kladieme v celej šírke medzi obrubníkmi a aby sme dodržali vykladaný vzor, môžeme
si cez dláždenú plochu natiahnuť šnúru. Kladieme proti spádu dláždenej plochy a zásadne
z položenej dlažby aby sme nevstupovali do pripravenej ukladacej plochy.
• Betónovú dlažbu v žiadnom prípade nezhutňujeme vibračnou doskou, na dosiahnutie
rovinnosti použijeme gumené kladivo a prvky dohutňujeme jemným poklepaním.
• Ideálnym nástrojom na delenie betónovej dlažby je rezanie uhlovou brúskou s kvalitným
rezacím kotúčom. Rezné plochy je dôležité ihneď po rezaní omyť čistou vodou aby na
odrezkoch nezostali prachové stopy.
• Škáry vyplníme čistým, jemným pieskom frakcie 0-1 mm bez obsahu nečistôt, hlinitých
a vápenatých častíc, aby sme zamedzili znečisteniu a prípadným výkvetom v budúcnosti.
Piesok do škár dôkladne vmetieme metlou a škárovanie podľa potreby zopakujeme po dvoch
až troch týždňoch po položení dlažby. Škárovanie sa robí iba na suchom povrchu dlažby
a suchým škárovacím materiálom.
• Je dôležité pripomenúť, že dlažba je vyrobená z betónu, preto ju podľa spôsobu použitia
odporúčame impregnovať vhodným ochranným náterom na zamedzenie znečistenia a lepšiu
údržbu. Impregnáciu vykonávame podľa návodu výrobcu.
Dlažba ma mať sklon najmenej 2 %, aby odvádzala od budovy povrchovú vodu. Dlažba sa má
so stavbou stýkať pod úrovňou vodorovnej izolácie proti vode (pod úrovňou sokla), aby sa
stena nepoškodila vlhkosťou z dlažby. Dlažbu a jej podkladové lôžko od stien radšej oddeľte
kupolkovou fóliou.