Montáž obkladů

Požadavky na nosný podklad a montáž
Betonové obklady MAGICRETE® jsou vhodné pro aplikace na svislé nebo vodorovné povrchy
v exteriéru a v interiéru – např. k obložení fasád, soklů, podezdívek, zdí, plotů a dalších povrchů.
Výrobky lze za dodržení technologických podmínek kontaktně namontovat na jakýkoliv objemově
stabilizovaný, soudržný, rovný a suchý nosný podklad bez nečistot – cihlové, betonové nebo
kamenné zdivo.
Běžné typy podkladů
Zdivo z betonu nebo cihly:
V případě broušených cihel nebo ztraceného bednění s rovným a čistým povrchem je možné lepit
přímo na napenetrovaný podklad. Pokud se na povrchu vyskytují nerovností, je nutné podklad
vyrovnat cementovou omítkou nebo stavebním lepidlem.
Pórobeton:
Povrch silně savých a lehce sprašujících podkladů, jako je například Ytong, H+H a t.d. je třeba
napenetrovat a opatřit lepidlem s armovací tkaninou s min hmotností 250g/m2
. Armovací tkaninu
doporučujeme kotvit talířovými hmoždinkami v počtu minimálně 8ks/m2
Monolitické betonové konstrukce:
Betonová konstrukce musí byt vyzrála minimálně 28 dnů, v opačném případě hrozí vznik trhlin,
povrchových poškození nebo odpadnutí obkladů, což způsobují tepelně-dilatační jevy.
Z montážního povrchu je nutné odstranit jakékoliv zbytky odbedňovacích přípravků (odformovací
oleje, maziva, atd.), zbrousit nerovnosti a provést penetrací povrchu.
Železobetonové konstrukce:
Montáž obkladů v exteriérových podmínkách je nutné provádět s použitím pružné mezivrstvy –
například polystyren, minerální váta, konstrukce s použitím FERMACELL desek a podobné. Návrh
konstrukčního řešení je nutné konzultovat s projektantem.
Sádrokarton:
Je nutné dodržet správný technologický postup pro montáž sádrokartonových příček –zejména
minimální rozestupy mezi jednotlivými profily. Návrh konstrukčního řešení je nutné konsultovat
s dodavatelem SDK konstrukci na základě požadovaného váhového zatížení. Před montážní
obkladu je nutné povrch desek nepenetrovat, natáhnout lepidlem s použitím perlinky a ukotvit SDK
vruty přes velkoplošné podložky v počtu 8ks/m2
.
OSB desky:
Kotvení desek do nosné konstrukce je nutné konzultovat s dodavatelem stavby nebo projektantem
na základě požadovaného váhového zatížení. Před montážní obkladu je nutné povrch desek
nepenetrovat, natáhnout lepidlem s použitím perlinky a ukotvit vruty do dřeva přes velkoplošné
podložky v počtu 8ks/m2
.

Nedoporučujeme lepit obklady na vápenaté omítky. Obklady nelze lepit na vymalované zdi a
povrchy. Vymalovaná zeď musí být zcela zbavena barvy a připravena podle výše uvedených
pokynů.
Příprava obkladů před montáží
Rubovou stranu obkladu je nutné zbavit jakýchkoliv nečistot nebo prašného povlaku, který může
vzniknout pří řezaní obkladů. Návrh skladby obkladů série TVD, BSL, PBK a SL je vyobrazen
v kladečském planu daného typu obkladu. Výrobky je možné řezat rozbrušovacími kotouči, které
jsou určeny na řezání kamene a kameniny, nebo diamantovými kotouči. Vzhledem k tomu, že
obklady vykazují rozměrovou toleranci, je možné provést dotvarování výrobků s použitím uhlové
brusky, čímž se minimalizují spáry mezi jednotlivými obklady.
Montážní postup

 1. Základním požadavkem pro montáž obkladů je teplota podkladu v rozmezí +5 až +25 C.
 2. Doporučujeme otevřít několik balení obkladů a prvky kombinovat. Montáž je doporučováno
  začít rohovým prvkem, na který následně navazuje plošná skladba.
 3. Zakládací řada obkladu se musí opírat o pevný poklad, aby nedocházelo ke skluzu obkladů.
  V případě potřeby je možné použít zakládací lištu.
 4. Z nosného povrchu se odstraní špína a jiné nečistoty, pro zlepšení přilnavosti se provede
  penetrace povrhu penetračním nátěrem SCHOOX KH ve vhodném poměru podle pokynů
  výrobce. Při montáži výrobků na trvale vlhké zdivo (např. opěrné zdi) je doporučeno ošetřit
  montážní plochu štěrkovou izolací např. výrobkem AQUAFI 2K.
 5. Před lepením je nutné očistit rubovou stranu obkladů od možných nečistot.
 6. Obklady se lepí na předem připravený montážní povrch lepidlem SCHOOX CFK pro
  interiéry a SCHOOX SFK pro exteriéry. Pro dodatečné zlepšení nosných vlastností je
  možné přimíchat dispersi „Sokrat“ a to do 10 % od objemu lepidla.
 7. Lepidlo se řídí do potřebné konzistence dle pokynů výrobce a nanáší se na nosný povrch a
  na rub obkladů s použitím ozubené stěrky s výškou zubu 6 až 8 mm. Obklady se
  poté přitlačí k montážní ploše.
 8. Vodorovnou úroveň obkladu s pravidelnou skladbou (TVD, BSL, PBK, cihlové pásky a
  další) je nutné kontrolovat s použitím rovnováhy.
 9. Nalepené prvky je nutno před spárováním nebo jiným namáháním nechat vyzrát po dobu
  minimálně 48 hodin. Při pokládce je nutné zabránit účinkům přímého slunce, nebo deště na
  prováděný obklad.
  Spárování výrobků
  Modulové obklady není nutné dodatečně spárovat. U obkladů s nepravidelnou skladbou a
  cihlových pásků je nutné provést spárování.
  Pro spárování obkladů doporučujeme používat spárovací hmotu Quick Mix FM v požadovaném
  barevném odstínu. Spárování se snažte provádět tak, abyste neznečistili pohledovou stranu
  prvků.

Spárování provádíme s použitím spárovacího pytle. Pytel naplňte spárovací hmotou a
uzavřete poté postupně vytlačujte směs do spár. Spáru doporučujeme celistvě vyplnit alespoň do
2/3 síly okraje obkladu, z důvodu případného zatékání vody a následného možného odmrznutí
obkladu či usazování nečistot v prohlubních spár. Po nanesení spárovací hmoty povrch spáry je
možné vyhladit štětcem, namáčeným ve vodě. V případě znečištění povrchu obkladů odstraňte
spárovací hmotu kartáčkem.
Povrchová ochrana výrobků
Pro prevenci vyblednutí barvy a vzniku výkvětů na povrchu obkladů vystavených povětrnostním
vlivům lze provést hydrofobizaci (impregnaci) výrobků prostředkem REPESIL. Impregnace se
provádí po dokončení montáže obkladů.
Údržba
Výrobky z betonu nevyžadují speciální zacházení a údržbu. V obytných místnostech stačí běžný
úklid vodou s mycími prostředky, v exteriérech se doporučuje vysokotlakové mytí (zařízení WAP
nebo Karcher) jednou nebo dvakrát ročně.
Montáž výrobků na zateplené fasády
Kontaktní zateplení budov je jedním z nejrozšířenějších způsobů tepelné izolace bytových a
komerčních objektů. Tepelný plášť přináší řadu nesporných výhod – zvyšuje tepelný odpor a tím
šetří náklady na vytápění čí chlazení objektu, snižuje hluk z vnějšího prostředí a tím zvyšuje
komfort uvnitř budovy, přispívá k životnosti celé stavby.
MAGICRETE přináší řešení zateplovacího systému, který kombinuje výhody kontaktního zateplení
a výjimečný vzhled fasády z umělého kamene.

 1. Montáž tepelně izolační vrstvy
  Izolační desky z polystyrenu se lepí pomocí cementového lepidla SCHÖNOX SFK. Lepeni
  polystyrénových desek se provádí na vazbu
 1. Montáž sklovláknité tkaniny
  Po nalepení polystyrénových desek se provádí montáž sklovláknité tkaniny následujícím
  způsobem:
 • tkaninu vložíme do celoplošně naneseného maltového lože (SCHONOX SFK), po zaschnutí
  malty přikotvíme terčovou hmoždinkou s kovovým hrotem v počtu 8 ks/m2
  . Kotevní hloubka
  hmoždinky musí odpovídat použitému typu zateplení.
 • posléze je nutné aplikovat druhou vrstvy armovací tkaniny, která se ukotví s použitím 8
  dalších hmoždinek na 1m2
  montážní plochy. Tímto se zvýši nosnost podkladu na požadovanou
  hodnotu.
 1. Kotvení
  Kotvení se provádí následujícím způsobem:
 • Navrtaní otvoru, který odpovídá délce a průměru používané hmoždinky
 • Do navrtaného otvoru se umístí hmoždinka se šroubovacím vrutem
 • Doporučeny počet hmoždinek je 8 ks/m2
  do každé vrstvy armovací tkaniny, tj. 16 kusů na 1m2 celkem.
  Kotevní hloubka hmoždinky je stanovena výrobcem hmoždinek dle typu podkladu
  Po ukotvení podkladu se provede celoplošné přestěrkování lepidlem SCHÖNOX SFK.
 1. Lepení obkladu MAGICRETE
  Připravena montážní plocha se napenetruje s použitím penetračního nátěru SCHÖNOX KH za
  účelem zlepšení přilnavosti.
  Lepidlo SCHÖNOX SFK se připravuje dle pokynu výrobce a nanáší se 8 mm zubovou stěrkou.
  Lepidlo se nanáší na montážní plochu a rubovou stranu obkladů.
  Výrobky je možné řezat rozbrušovacími kotouči, které jsou určené na řezání kamene a
  kameniny, nebo diamantovými kotouči. V případě potřeby je možné provést dotvarování
  výrobků bruskou pomocí boční stěny kotouče.

Upozornění
Odlišnosti v barevných odstínech
Možné odchylky barevných odstínů některých výrobků jsou způsobeny technologií výroby,
vlastnostmi vstupních surovin a rozdíly při zrání výrobků. Barevnostní odchylky odstínů nemohou
být považovány za vadu výrobků.

Výkvěty
Občas může dojít k výskytu tzv. vápenných výkvětů (průnik volného vápna, které je součástí
betonových výrobků, nebo vápna, které se uvolňuje z lepidla čí z montážního podkladu na povrch
výrobků).
Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na
užitné vlastnosti těchto výrobků a jdná se pouze o dočasnou estetickou vadu.
Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich
postupnému vyrovnávání a sjednocování.
Výkvěty se odstraňují následujícím způsobem:

 • celá plocha výskytu výkvětů, na níž se objevují výkvěty, umyje se vysokotlakým čističem
  (Karcher, WAP) s pracovním tlakem 120 – 150 Barů. Do vody doporučujeme přidat malé množství
  kyseliny octové nebo citrónové (maximálně 3%).
 • následně se plochy ošetří hydrofobním prostředkem, což zabrání dalšímu možnému výskytu
  výkvětů. Při ošetření hydrofobním prostředkem je nutno pokrýt celou plochu včetně spár.
  Ani při využití nejšpičkovějších a nejnovějších chemických přísad technologicky nelze zcela
  zabránit vzniku těchto barevných odlišností a výkvětů. Vzniklé barevné rozdíly a výkvěty mohou
  mít různou intenzitu. O skutečnosti, že výskyt výkvětů neovlivňuje ani kvalitu ani užitné vlastnosti
  betonových výrobků, svědčí ten fakt, že výskytem výkvětů se nezabývá žádná norma a žádný
  předpis pro betonové výrobky. Evropské normy pro betonové dlaždice a výrobky pouze uvádějí, že
  k výskytu výkvětů může dojít, avšak nemají žádný vliv na kvalitu výrobků a nejsou považovány za
  významné (viz ČSN EN 1338:2003, odst. 5.4. Vizuální hlediska). Z tohoto důvodu nelze uznat
  jejich výskyt za vadu zboží.